CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Ymgynghoriad 30 munud rhad ac am ddim gyda chyfreithiwr

Fel aelod o Unite mae hawl gennych i ymgynghoriad hanner awr rhad ac am ddim gydag un o’n cyfreithwyr panel, sydd fel arfer ar ffurf ymgynghoriad ffôn. Cewch ofyn cyngor am unrhyw fater nad yw’n gysylltiedig â gwaith – fel cymorth gyda chyfraith defnyddwyr, mater priodasol neu deuluol neu efallai datrys anghydfod.

Bydd ein cyfreithwyr panel fel arfer yn cysylltu â chi o fewn 24 awr o dderbyn eich hymholiad a byddent yn trefnu amser a dyddiad cyfleus ar gyfer trafodaeth gyda chi dros y ffôn.   

Pe bai angen apwyntiad wyneb yn wyneb gellir trefnu hyn a byddwch yn cael cynnig apwyntiad o fewn 3 diwrnod o dderbyn eich galwad.  

Os byddwch yn hoffi hanner awr rhad ac am ddim cysylltwch os gwelwch yn dda gyda’ch swyddfa leol a byddent yn hapus i brosesu hyn i chi.  

Llinell Gymorth Cyfreithiol 24 Awr  

Rydym hefyd yn cynnig llinell gymorth cyfreithiol 24awr rhad ac am ddim ble y gall aelodau gael hanner awr o gyngor am ddim ar unrhyw fater nad yw’n gysylltiedig â gwaith. Mae ein cynghorwyr yn cynnig cyngor cyfrinachol ar gyfraith troseddol, cyfraith teulu, cyfraith defnyddwyr, cyfraith eiddo a thir, ewyllysiau ac ymddiriedolaethau, niwsans a thresmasu ac amrywiaeth o faterion cyfreithiol eraill. Os hoffech ddefnyddio’r llinell gymorth ffonwich: 0800 709 007