CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Straeon llwyddiant

Achos - 1

Tata Steel yn talu £235,000 i weithiwr wedi'i anafu

Mae gweithiwr Tata Steel wedi diogelu £235,000 o iawndal yn dilyn damwain difrifol yn y gwaith a oedd bron yn arwain ato'n colli ei goes.
 
Cafodd y dyn 54 oed sy'n aelod o Unite yr undeb ei alw at ardal o'r ffatri ble'r oedd cynwysyddion o ddur tawdd yn cael eu symud dros bellterau byr ar hyd cledrau bach er mwyn cywiro cynhwysydd a oedd wedi dod oddi ar y cledrau yn mis Ionawr 2010.
 
Wrth weithio gyda chydweithwyr, cafodd pedwar jac - gyda phob un yn pwyso tua 400kg - eu rhoi o dan y cynhwysydd i'w godi yn ôl ar ei grisiau, ond roedd un nad oedd wedi'i glymu'n iawn a oedd yn llithro o'r cynhwysydd llawn gan daro'r dyn, a thorri ei goes is.
 
Cafodd ei frysio i'r ysbyty ar gyfer 18 awr o lawdriniaeth i achub ei goes. Wedyn cafodd fwy o driniaeth ar ffurf grafftiad asgwrn.
 
Nid oedd yr aelod yn gallu gweithio am flwyddyn ar ôl y damwain ac ers hynny mae e wedi cael ei eirioli i rôl wahanol a llai corfforol o fewn y cwmni.
 
Dywedodd y dyn a gofdd yr anaf: “Roedd fy nghydweithwyr a finnau yn galw'r cynwysyddion yn 'torpidos' - ond doeddwn i ddim yn sylweddoli pa mor addas oedd y llysenw yn troi allan i fod.
 
“Dwi'n lwcus fy mod i wedi cael sylw meddygol mor gyflym, oherwydd gall y profiad yma wedi arwain at golli fy nghoes. Mae'r holl beth wedi effeithio'n fawr ar fy mywyd a dwi ddim yn gallu gwneud rhai o'r pethau 'roeddwn i'n mwynhau rhagor fel chwarae golff a mynd allan ar fy meic modur.”
 
Cysylltodd y gweithiwr gyda'i undeb a rhoddwyd cyfarwyddyd gan Wasanaethau Cyfreithiol Unite wrth Gyfreithwyr Thompsons am ddilyn yr achos ar ei ran.
 
Dywedodd Andy Richards, Ysgrifennyd Rhanbarthol Cymru Unite yr undeb: “Roedd camau y gallent ac y dylent wedi eu cymryd gan Tata Steel i atal y ddamwain hon. Hefyd, cafwyd cyfres o ddamweiniau tebyg ond, yn ddiolchgar, llai difrifol eu hanwybyddu gan Tata Steel sydd yn golygu bod bywydau eu gweithwyr mewn perygl.
 
“Rydym yn diolch yn fawr wrth Gyfreithwyr Thompsons am eu help i gael canlyniad ffafriol ar gyfer yr achos hwn ac yn gobeithio y bydd hyn yn helpu i annog Tata Steel ac eraill sydd yn meddwl y gallent anwybyddu arwyddion rhybydd i fod yn fwy difrifol o lawer am iechyd a diogelwch.”


Achos - 2

Aelod o Unite yr Undeb yn cael iawndal yn dilyn damwain beic

Mae aelod o Unite yr Undeb wedi derbyn iawndal yn dilyn damwain seiclo ar feic diffygiol o Halfords.

Roedd David Green o Wrecsam yn seiclwr brwd ac yn haf 2012 penderfynodd brynu beth ‘roedd e’n credu oedd yn feic drud ac o ansawdd da o Halfords, i’w ddefnyddio ar gyfer ei daith i ac o’r gwaith.

Roedd Mr Green wedi bod yn berchen ar y beic am fater o wythnosau pan dorrodd y fforch flaen wrth iddo seiclo ar hyd y ffordd fawr. Syrthiodd yn galed i’r llawr gan gael ei guro’n anymwybodol.

Stopiodd rhywun a oedd yn pasio heibio i helpu’r dyn 53 oed a oedd wedi dioddef cyfergyd a nifer a friwiau a chleisiau. Aeth Mr Green ymlaen i wella’n llwyr ond mae’r digwyddiad wedi ei droi yn erbyn mwynhau ei angerdd ar gyfer seiclo ac nid yw e wedi bod ar gefn beic ers y damwain.

Cymerodd y beic yn ôl i Halfords a oedd yn dweud wrtho bod diffyg wedi bod gyda’r brand arbennig hwnnw o feic. Fel aelod o Unite yr Undeb am fwyafrif ei fywyd, cysylltodd David â Gwasanaethau Cyfreithiol Unite a oedd wedyn yn cyfarwyddo Cyfreithwyr Thompsons i archwilio i hawlio iawndal.

Dywedodd Mr Green: “O ystyried fy mod i wedi cael fy nghuro’n anymwybodol yng nghanol ffordd brysur, dwi’n lwcus iawn nad oedd y damwain llawer yn waeth nag oedd e. Er hyn, dwi ddim yn meddwl y bydda’ i byth yn seiclo eto o ganlyniad.

“Dwi’n gwerthfawrogi’r help ges i gan Unite yn fawr i hawlio cais yn erbyn Halfords oherwydd er eu bod yn frand mawr, dylen nhw sicrhau y gall eu cwsmeriaid deimlo’n hyderus eu bod yn prynu cynnyrch o ansawdd.”

Dywedodd Tony Brady, Swyddog Rhanbarthol Unite yr Undeb: “Roedd Halfords yn cyfaddef atebolrwydd ar gyfer gwerthu cynnyrch nad oedd yn briodol ar gyfer ei bwrpas. Rydym yn hapus bod UNITE, gyda chymorth Cyfreithwyr Thompsons, yn gallu diogelu iawndal ar gyfer ein haelod, er ei fod yn drist iawn bod y profiad hwn wedi ei droi yn erbyn seiclo am weddill ei fywyd.”

Achos - 3

GWASANAETHAU CYFREITHIOL UNITE YN SICRHAU bod gweithiwr melin bapur yn ennill £26,000 ar gyfer diswyddo annheg

Mae gweithiwr melin bapur wedi ennill £26,000 o iawndal ar gyfer diswyddo annheg ar ôl cael ei gyhuddo’n anghywir o ddwyn diesel.

Cafodd aelod Unite Wayne Davies, 44, o Ellesmere Port, Swydd Gaer, ei ffilmio yn cymryd tanwydd o danc, ac yna cafodd ei wahardd yn “anghyfiawn” o weithfeydd argraffu UPM yn Shotton, Sir y Fflint.

Yn wir, roedd Mr Davies yn defnyddio’r diesel i lenwi chwythellau er mwyn glanhau lorïau, swydd a oedd yn cael ei wneud ganddo ef a’i gydweithwyr bob dydd, ond cafodd ei ddisgyblu am dorri rheoliadau iechyd a diogelwch.

Clywodd tribiwnlys na ddylai’r tad o ddau gael ei wahardd rhag weithio ar y safle gan y perchnogion, UPM.

Gan nad oedd e’n gallu gweithio yn ei swydd fel arweinydd tîm yn y warws, roedd ei gyflogwr – C M Downton, cludwyr nwyddau – yn ei ddiswyddo.

Yn dilyn ei ddiswyddo cafodd ei gefnogi yn ei gais ar gyfer Diswyddo Annheg gan ei undeb llafur, Unite yr Undeb a’u cyfreithiwr panel, Walkers Union (rhan o Slater and Gordon).

Dywedodd Mr Davies wrth y tribiwnlys ym Mhrestatyn, Gogledd Cymru, bod y broses disgyblu wedi bod yn “gelwydd” a’i fod yn cael ei ddiswyddo oherwydd bod ganddo becyn cyflog a buddiannau gwell na gweithwyr newydd. Roedd e wedi gweithio i’r cwmni cludiant am 25 mlynedd.

Clywodd y tribiwnlys sut oedd y cwmni cludiant yn ceisio perswadio UPM i godi’r gwaharddiad, ond eu bod yn gwrthod. Roedd penaethiaid Mr Davies yn CM Haulage wedyn yn methu â gwneud ymdrech ddigonol i ddod o hyd i swydd arall iddo yn y sefydliad.

Dywedodd beirniadaeth y tribiwnlys: “Pan fod yr anghyfiawnder mor amlwg ag yr oedd yn yr achos hwn, rydw i’n meddwl fod dyletswydd ar gyflogwr rhesymol, nid yn unig i gysylltu â safleoedd eraill i weld a oedd swyddi gwag yn bodoli, ond hefyd i archwilio’n drylwyr y posibilrwydd o ad-drefnu er mwyn gwneud lle i weithiwr gwerthfawr yn ôl eu cyfaddefiad eu hunain, ac y byddent wedi ei ail-gyflogi pa bai swyddi gwag priodol wedi bod ar gael.”

Dywedodd Mr Davies: “Rydw i’n hapus iawn fy mod i wedi ennill yr achos ond doeddwn i byth yn meddwl y bydd pethau’n cyrraedd mor bell â hyn. Roeddwn yn gwneud tasg a oedd yn cael ei gwneud yn ddyddiol gen i neu fy nghydweithwyr ond ges i fy niswyddo.

“Roeddwn yn weithiwr ffyddlon am 25 mlynedd ac yn methu â chredu sut ges i fy nhrin. Roedd yn hollol anghywir ac mae’r straen ar fy nheulu wedi bod yn ddwys. Hoffwn ddiolch i fy nghynrychiolydd undeb Unite David Griffiths a oedd yn fy helpu trwy’r profiad hwn.”

Dywedodd David Griffiths, Swyddog Rhanbarthol Unite yr Undeb: “Roedd camau a oedd yn bosib i’w cymryd ac y dylent wedi cael eu cymryd gan CM Downtons i rwystro’r diswyddiad hwn. Er bod ganddynt dystiolaeth i awgrymu nad oedd Mr Davies yn euog o’r cyhuddiadau a wnaed gan reolwyr UPM, roedd Downtons yn anwybyddu’r dystiolaeth hon ac yn diswyddo’n haelod heb feddwl am ganlyniadau eu gweithredoedd”

“Rydym yn diolch ein cyfreithwyr panel Walkers Union (rhan o Slater and Gordon), cyfreithwyr Unite am eu cymorth wrth ddod â’r achos hwn i gasgliad ffafriol ac yn gobeithio y byddai’n helpu i ysgogi rheolwyr CM Downtons ac eraill a gyflogir gan UPM sydd yn meddwl y gallent ymddwyn y tu hwnt i gyfraith cyflogaeth i sylweddoli y bydd Unite yr Undeb yn amddiffyn hawliau ein haelodau yn gryf”

Dywedodd ei gyfreithiwr, Mike Keenan o Walkers Union (rhan o Slater and Gordon): “Mae Mr Davies wedi bod yn weithiwr ffyddlon am 23 blynedd ond cafodd ei wahardd yn anghyfiawn o’r safle ble’r oedd yn gweithio.

“Roedd hyn yn golygu nad oedd yn gallu gwneud ei swydd, ac yn y diwedd cafodd ei ddiswyddo.

“Mae Mr Davies wedi dioddef o ganlyniad i’w gamdriniaeth ac rydw i wrth fy modd ein bod ni wedi gallu cael y feirniadaeth hon iddo.”