CONTACT UNITE MEMBER LOGIN

Hawliadau anaf personol

Ni all gwneud cais anaf personol fod yn haws ac mae aelodau yn cael cadw 100% o’r iawndal a enillir – ni fydd cyfreithwyr Unite yn tynnu unrhyw arian o’ch iawndal, yn wahanol i gwmnïau o gyfreithwyr nad ydynt ar banel, a chwmnïau hawliadau sy’n gallu tynnu hyd at 25%.  

Isod yw manylion y broses o wneud eich hawliad a’r camau tuag at gael iawndal. 

 • Mae’r aelod yn gwneud galwad ffôn naill ai trwy eu swyddfa leol ble y caiff y galwad ei basio ymlaen at gyfreithiwr neu rif 0800 cyfreithiwr. Mae staff gweinyddol y cyfreithiwr yn cymryd cyfarwyddiadau cychwynnol i gael manylion cyswllt llawn a’r hoff modd o gymryd cyfarwyddiadau.
 • Caiff y manylion cyswllt a’r wybodaeth sylfaenol eu cadw ar system gyfrifiadurol a’u clustnodi i’r cyfreithiwr priodol. Mae’r cyfreithiwr yna yn cysylltu â’r aelod o fewn 48 awr dros y ffôn neu drwy ebost. Os nad yw’n bosib cysylltu â’r aelod dros y ffôn yna caiff llythyr ei anfon yn penodi apwyntiad.
 • Caiff cyfarwyddiadau eu cymryd gan y cyfreithiwr naill ai dros y ffôn neu mewn cyfarfod wyneb yn wyneb mewn lleoliad sy’n gyfleus i’r aelod.
 • Caiff rhinweddau’r achos eu hasesu ac os oes cyfle da o lwyddiant caiff yr hawliad ei ddechrau. Mewn achosion ble mae’r iawndal yn debygol o fod yn fwy na £25,000 yn cynnwys achosion afiechyd galwedigaethol, caiff llythyron o hawliad eu hanfon at y Diffynydd arfaethedig. Mewn rhai achosion afiechyd galwedigaethol gallai fod yn angenrheidiol i gael cofnodion meddygol yr aelod er mwyn asesu rhinweddau’r achos. Mewn rhai achosion mae angen adroddiad meddygol cyn pennu tebygolrwydd llwyddiant yn iawn.
 • Os derbynir atebolrwydd yna caiff trefniadau eu gwneud ar gyfer casglu tystiolaeth feddygol a bydd yr aelod yn mynychu apwyntiad gydag arbenigwr meddygol.
 • Unwaith i’r dystiolaeth feddygol gael ei chasglu caiff ei chytuno gyda’r aelod a’i dosbarthu at gwmni yswiriant y Diffynydd i ddechrau’r broses o drafodaeth.
 • Os ni chaiff atebolrwydd ei gydnabod yna aseswyr rhinweddau’r achos eto yn seiliedig ar y wybodaeth y mae’r Diffynydd yn ei datgelu dan y protocol cyn-gweithredu ar gyfer achosion anaf personol. Mewn achosion priodol caiff adroddiad meddygol ei gasglu a barn Bargyfreithiwr ei baratoi er mwyn i’r gweithgareddau cyfreithiol ddechrau.
 • Os ydy’r Diffynyddion wedi datgelu Amddiffyniad dilys yna chaiff aelod yr Undeb ei werthuso o debygolrwydd llwyddiant, a lle bo angen caiff yr achos ei atal.
 • Os caiff yr achos ei setlo yna mae aelod yr Undeb yn cadw’r iawndal i gyd a enillir.
 • Unwaith i weithgareddau cyfreithiol ddechrau caiff rhinweddau’r achos eu hadolygu ar gamau amrywiol a bydd yr Undeb yn darparu cymorth i’r achos hyd at ac yn cynnwys treial.
 • Os ydy’r achos yn aflwyddiannus yn y treial yna bydd yr Undeb yn talu unrhyw gostau sydd angen eu talu o ran costau cyfreithiol y Diffynydd.
 • Os ydy’r achos yn llwyddiannus bydd yr aelod yn derbyn yr iawndal llawn heb dynnu unrhyw swm i ffwrdd. 

Nid oes unrhyw ddiffiniad penodol o faint o amser y bydd y broses gyfan hon yn ei chymryd, oherwydd mae pob achos yn wahanol.